Sortierung der Tabelle Bullen 07.07.2021

alle Abstammungsgitter anzeigen
sortiert nach Katalognummer
Katalog-Nr. Rasse GZW Mutter GZW Vater Weide/Stall Vater Biobetrieb
0001
Fleckvieh
114
123
gešlpt PAPUA  
0002
Fleckvieh
106
123
weidegew WESTPORT  
0003
Fleckvieh
114
125
weidegew WINTERSTAR  
0004
Fleckvieh
125
125
weidegew HEXAGON *T  
0005
Fleckvieh
125
128
weidegew MONTUR  
0006
Fleckvieh
117
130
weidegew MYSTERIUM  
0007
Fleckvieh
117
114
weidegew RIVERBOAT  
0008
Fleckvieh
120
122
weidegew VOLLGAS *T  
0009
Fleckvieh
124
127
weidegew EL CHAPO  
0010
Fleckvieh
137
129
weidegew EDELSTEIN  
0011
Fleckvieh
125
136
weidegew WEITBLICK  
0012
Fleckvieh
109
124
weidegew HERZMUT  
0013
Fleckvieh
132
134
weidegew JEDERMANN  
0014
Fleckvieh
126
136
weidegew WEITBLICK  
0015
Fleckvieh
129
133
weidegew MYDARLING  
0016
Fleckvieh
132
134
weidegew JEDERMANN