Sortierung der Tabelle Kalbinnen 15.05.2019

alle Abstammungsgitter anzeigen
sortiert nach Katalognummer
Katalog-Nr. Rasse GZW Mutter GZW Vater Hornstatus Aufst.art Weide/Stall Vater Biobetrieb
0040
Fleckvieh
102
128
enthornt   weidegew WOITL