Sortierung der Tabelle ml. Zuchtkälber 30.11.2023

alle Abstammungsgitter anzeigen
sortiert nach Katalognummer
Katalog-Nr. Rasse GZW Mutter GZW Vater Hornstatus Aufst.art Weide/Stall Vater Biobetrieb
0001
Fleckvieh
138
149
enthornt     HEISS *TA  
0002
Fleckvieh
124
134
nat. hornl.     VIRGINIA  
0003
Fleckvieh
133
135
nat. hornl.     SAHNE *TA