Sortierung der Tabelle wbl. Zuchtkälber 24.09.2020

alle Abstammungsgitter anzeigen
sortiert nach Katalognummer
Katalog-Nr. Rasse GZW Mutter GZW Vater Hornstatus Aufst.art Weide/Stall Vater Biobetrieb
0001
Fleckvieh
88
98
nat. hornl     VERSACE  
0002
Fleckvieh
88
126
enthornt     MONTUR  
0003
Fleckvieh
0
131
enthornt     EHRSAM *TA  
0004
Fleckvieh
102
124
enthornt     MIDWEST *T  
0005
Fleckvieh
0
123
enthornt     RALDI  
0006
Fleckvieh
0
134
enthornt     ETOSCHA *T Biobetr.
0007
Fleckvieh
108
121
      HALFA Biobetr.
0008
Fleckvieh
100
120
enthornt     HENKEL  
0009
Fleckvieh
0
120
enthornt     HENKEL  
0010
Fleckvieh
102
127
enthornt     WOBBLER *T  
0011
Fleckvieh
90
127
enthornt     WOBBLER *T  
0012
Fleckvieh
102
126
enthornt     MUSKAT  
0013
Fleckvieh
94
118
nat. hornl     VOTARY *TA  
0014
Fleckvieh
0
113
      WAYNE *TA Biobetr.
0015
Fleckvieh
0
127
enthornt     WOBBLER *T  
0016
Fleckvieh
103
127
enthornt     HELSINKI  
0017
Fleckvieh
102
111
nat. hornl     SPARTANER  
0018
Fleckvieh
100
127
enthornt     VELTLINER  
0019
Fleckvieh
81
121
      HIPOLITO Biobetr.
0020
Fleckvieh
112
123
      VLUTLICHT  
0021
Fleckvieh
96
111
      VERSMOLD * Biobetr.
0022
Fleckvieh
98
124
      MAIDAN *TA  
0023
Fleckvieh
107
126
enthornt     MONTUR  
0024
Fleckvieh
107
127
enthornt     HELSINKI  
0025
Fleckvieh
101
127
enthornt     WOIWODE  
0026
Fleckvieh
107
128
enthornt     VEB  
0027
Fleckvieh
105
122
enthornt     RIAZA *TA  
0028
Fleckvieh
110
118
enthornt     VOTARY *TA  
0029
Fleckvieh
97
118
enthornt     VOTARY *TA  
0030
Fleckvieh
101
114
      HAINAU *TA Biobetr.
0031
Fleckvieh
101
114
      HAINAU *TA Biobetr.
0032
Fleckvieh
101
123
enthornt     REMBRANDT  
0033
Fleckvieh
0
133
enthornt     MYSTERIUM  
0034
Fleckvieh
91
111
nat. hornl     MAHLWERK  
0035
Fleckvieh
0
121
nat. hornl     WOOKIE  
0036
Fleckvieh
101
130
enthornt     WHAT ELSE  
0037
Fleckvieh
0
127
enthornt     WOBBLER *T Biobetr.
0038
Fleckvieh
110
128
      MAHANGO *T  
0039
Fleckvieh
0
117
      OSTBLOCK *  
0040
Fleckvieh
104
126
nat. hornl     MOCCA  
0041
Fleckvieh
100
127
enthornt     VELTLINER Biobetr.
0042
Fleckvieh
90
127
enthornt     WOBBLER *T  
0043
Fleckvieh
90
127
enthornt     WOBBLER *T  
0044
Fleckvieh
99
128
nat. hornl     MAHANGO *T  
0045
Fleckvieh
107
127
enthornt     VABI  
0046
Fleckvieh
101
126
enthornt     HINDU  
0047
Fleckvieh
0
126
enthornt     HINDU  
0048
Fleckvieh
0
127
enthornt     VABI Biobetr.
0049
Fleckvieh
96
128
enthornt     WODONGA Biobetr.
0050
Fleckvieh
99
121
enthornt     MINT *TA Biobetr.